Ректорат Структура Університету
Приймальна комісія Історія Університету
Інститути Наука в Університеті
Аспірантура Контакти
Асоціація випускників Корисні лінки
Поштовий сервер Архив новин
Сторінка сайту Ще одна сторінка
Події 2000 року Події 2001 року
[ Національний авіаційний університет ]

Історія і сьогодення

Історія університету почалась в серпні 1933 року. За час свого існування навчальний заклад став справжньою кузнею авіаційних кадрів, підготувавши десятки тисяч спеціалістів, які трудяться в Україні та майже в 90 країнах світу. Серед них відомі вчені, організатори виробництва, військові та державні діячі. Вони очолюють авіаційні компанії, заводи, конструкторські бюро, навчальні заклади, організації та служби різних відомств. Багато випускників працюють в стінах рідного університету, приумножуючи його славу.

В університеті створені потужні наукові школи в галузях управління, механіки, електроніки, електротехніки, матеріалознавства, інформатики та обчислювальної техніки.

У відповідальний і складний період реформування вищої освіти в Україні колектив університету вступив на чолі з ректором - професором В.Бабаком. Під його керівництвом розроблена концепція розвитку університету, яка швидкими темпами втілюється в життя. Університет трансформується у багато профільний навчальний заклад.

Враховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності та вагомий внесок у розвиток національної вищої освіти і науки, Указом Президента України Л.Кучми у вересні 2000 року університету надано статус національного.

В університеті навчається 25 тис. студентів. Навчальний процес здійснює висо-кокваліфікований науково-педагогічний колектив, у складі якого 6 академіків і членів-кореспондентів НАН України, 150 докторів наук та професорів і понад 500 кандидатів наук і доцентів. Серед викладачів - 17 заслужених діячів науки і техніки України, 25 лауреатів Державних премій. Філіали кафедр університету функціонують на багатьох підприємствах, де до навчального процесу залучаються провідні фахівці.

History and Present Time

Our history dates back to August, 1933. During the years of its existence this educational institution became a real cradle of aviation specialists having trained thousands of experts, which work in Ukraine and almost 90 countries of the world. Among them there are renowned scientists, industry organizers, military and state figures. They head the air companies, factories, design bureaus, educational institutions, organizations and services within different departments.

Powerful scientific schools in the fields of management, mechanics, electronics, electrical engineering, materials science, computer science and computer facilities have been cre-ated at the university.

The working team of the University led by the rector, professor V. Babak has entered a critically difficult period of reforms in the higher education system of Ukraine. His team developed the concept of the university development, which is being implemented very fast. The University is being transformed into a versatile educational institution.

Taking into account a nation-wide and international recognition of the University achievements as well as its great contribution to the development of national higher education and sciences the University was awarded the status of National higher educational institution by the Decree of the President of Ukraine L. Kuchma in September, 2000.

About 25 thousand students study at the University. The educational process is carried out by the highly skilled scientific and pedagogical team including 6 academicians and cor-responding members of the Academy of Sciences of Ukraine, 150 Doctors of Sciences and professors and more than 500 Candidates of Sciences and senior lecturers. The teaching staff includes 17 Honoured figures of science and engineering of Ukraine, 25 winners of the State prizes. The University branches are functioning at many enterprises where the leading experts are involved in the educational process.