Ректорат Структура Університету
Приймальна комісія Історія Університету
Інститути Наука в Університеті
Аспірантура Контакти
Асоціація випускників Корисні лінки
Поштовий сервер Архив новин
Сторінка сайту Ще одна сторінка
Події 2000 року Події 2001 року
[ Національний авіаційний університет ]

Все для абітурієнта

Приймальна комісія
Першочергова інформація для вступу в університет: напрямки підготовки та спеціальності, основні правила прийому до університету, форми навчання: денна, заочна, бюджетна та контрактна, правила прийому документів, вступні випробування, конкурс, зарахування до університету.

For university entrants

Admission
The top information for university entrants: directions and specialities, admission rules, forms of education: internal, extramural, distance learning, budget and contract, entrance examination, entry.


Факультет по роботі з іноземними студентами
Координація всього життєвого циклу студента-іноземця у НАУ від отримання запрошення на навчання до отримання дипломів бакалавра та магістра; першочергова інформація про напрямки підготовки, вартість навчання, правила вступу до НАУ студентів - іноземних громадян; оперативний зв'язок з абітурієнтами та регіональними представниками.

International Students Faculty
Co-ordination of the whole life cycle of the international student in the National Aviation University from receiving the invitation for studies, to issuing the Bachelor and Master Diploma, urgent information about the directions of training, tuition fees, rules of admission to the University students - foreign citizens, fast contacts with the applicants and regional representatives.


Авіакосмічний та професфйний ліцеї
Авіакосмічні ліцеї відкрити в м.Києві та м.Лубни. Це загальноосвітні навчальні заклади ІІІ ступеня з профільним навчанням та професійною орієнтацією за напрямами підготовки студентів університету. Навчання проводиться на базі 9-11 класів. Більш детальна інформація на сайті ліцею.

Aero-space and professional lyceums
The Aero-Space Lyceums in Kiev and Lubny are secondary education institutions of the 3rd degree the activity of which focuses on the profile training and professional orientation following the University students training directions.


Кременчуцький льотний коледж
Здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів "Молодший спеціаліст" та "Бакалавр" для авіаційних підприємств та інших галузей економіки.
Адреса:
39620 м.Кременчук Полтавської області, вул.Перемоги, 17/16,
тел. приймальної комісії: (05366)3-0138.

Kremenchutskiy Flight College
Kremenchutskiy Flight College of the National Aviation University (KFC NAU) trains specialists of the “junior specialist” as well as “bachelor” level for aviation enterprises and other fields of economy.
Address:
17/16 Peremogy St. Kremenchuk 39620 , Poltavska region
Tel.: (05366) 3-0138.


Промислово-економічний коледж
Вищий навчальний заклад ІІ рівня акредитації.
Напрями: економiка i пiдприємництво, комп'ютернi науки, електроннi апарати.
Адреса:
03065 м.Київ, вул. Метробудівська, 5а,
тел. приймальної комісії: (044)488-96-20.

Industrial Economic College
The Kyiv Industrial and Economics College is accredited as the 2nd level institution of higher education.
Directions: economics and business, computer sciences, electronic devices.
Address:
3065 Kyiv, 5a Metrobudivska St.
Tel.: (044) 488-9620.


Слов'янський коледж
Вищий навчальний заклад І-ІІ рівня акредітації.
Напрями: авiацiя та космонавтика, економiка i пiдприємництво, торгiвля, інженерна механiка, електротехнiка, електронiка, електроннi апарати, автоматизацiя та комп'ютерноiнтегрованi технологiї, електромеханiка.
Адреса:
84100 м.Слов'янськ Донецької області, вул.К.Маркса,27,
тел. приймальної комісії: (06262)2-8939.

Slovyansk College
The College was created in 1964. Today the College is the higher educational institution of the 1st and 2nd level.
Directions: aviation and space technology, economics and business, trade, engineering mechanics, electrical engineering, electronics, electron devices, automatization and computer-integrated technologies, electromechanics.
Address:
27 Marksa St. 84100, Slovyansk, Donetsk region
Tel.: +380 6262 2-8939


Криворізький коледж
Освітня діяльність ІІ рівня акредітації.
Напрями: авiацiя та космонавтика, радiотехнiка, електроннi апарати, комп'ютерна iнженерiя, електромеханiка, транспортнi технологiї.
Адреса:
50045 м.Кривий Ріг, вул. Туполева, 1,
тел. приймальної комісії: (0564)27-5732.

Kryviy Rih Aviation College
Kryviy Rih Aviation College was created in 1951, on the base of Kryviy Rih Pilots’ School and Arza-mas Aviation Radio Operators’ School. In 1993 Kryviy Rih Aviation College was accredited to carry out educational activities of the second level.
Directions: aviation and space technology, radio engineering, electronic devices, computer engineering, electomechanics, transport technologies.
Address:
1, Tupoleva St. 50045 Kryviy Rih, Dnipropetrovska region
Tel.: +380 564 27-5732.


Топографічний технікум
Напрям навчання: геодезія, картографія та землевпорядкування,
Адреса:
03113 м.Київ, вул. Дружківська, 8,
тел. приймальної комісії: (044)442-0222.

Kyiv Topographical Technical College
Direction: geodesy, mapping and land surveying.
Address:
13113 Kyiv, 8 Druzhkivska St.
Tel.: (044) 442-0222.